Oświadczenie w sprawie dostępności

Placówka opiekuńczo-wychowawcza: Dom Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: naszdomrudnik.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

  • część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej:

  • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny,

  • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki,

  • opcja włączenia wysokiego kontrastu,

  • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-02-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Irmina Butowska - dyrektor Domu Dziecka.

mail: naszdomrudnik@poczta.onet.pl

tel.: +48 15 876 24 12

kom.: +48 507 408 456

W zgłoszeniu prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, mail); określić dokładne miejsce strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść oraz opisać, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Procedura postępowania odwoławczego

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie nierealny do zrealizowania, poinformujemy o tym wraz z podaniem nowego terminu, do którego poprawimy zgłoszone przez błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku braku satysfakcji z otrzymanej odpowiedzi wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Placówka opiekuńczo-wychowawcza: Dom Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku nad Sanem znajduje się przy ul. Piaskowej 11. Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą cztery wejścia.

Do trzech wejść prowadzą schody. Pierwsze znajdujące się najbliżej bramy wjazdowej to wejście do półpublicznej kaplicy. Jest przeznaczone dla gości kilka razy w roku zapraszanych na spotkania modlitewne. Do wejścia trzeba przejść ok. 5 metrów trawnikiem, następnie pokonać kilkustopniowe schody lub stromy podjazd dla wózków oraz próg w drzwiach. Osoba na wózku może dostać się do kaplicy z pomocą osoby towarzyszącej. Podczas organizowanych spotkań jeden z gospodarzy wita gości przy drzwiach, może więc pomóc przy wejściu. Drugie wejście, do którego prowadzą schody znajdujące się na wprost furtki, to prywatne wejście sióstr zakonnych zamieszkujących w budynku. Trzecie wejście znajdujące się na końcu budynku przy kolejnych schodach jest wejściem dla wychowanków i pracowników placówki.

Czwarte wejście znajduje się na poziomie chodnika i od wnętrza budynku jest oddzielone progiem. Znajduje się z tyłu budynku. Jest to wejście przeznaczone dla interesantów i gości. Samodzielny wjazd wózkiem inwalidzkim jest utrudniony, możliwy jest wjazd z pomocą osoby towarzyszącej. Wejście to jest czynne w dni powszednie w godzinach 7-15. Biuro księgowości znajduje się po lewej stronie od wejścia, dalej jest biuro dyrektora. Pokój gościnny znajduje się po prawej stronie. Na tym poziomie jest dostępna toaleta z drzwiami umożliwiającymi wjechanie wózkiem inwalidzkim. Do tych pomieszczeń za zgodą dyrektora można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Budynek nie posiada windy ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Placówka nie posiada etatowego tłumacza języka migowego, lecz istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia usługi tłumacza w placówce.

W celu uzyskania pomocy przy wjeździe do budynku, skontaktowania się poza godzinami urzędowania biura, uzyskania zgody na wejście z psem przewodnikiem lub psem asystującym albo zamówienia usługi tłumacza migowego należy skontaktować się z biurem placówki, telefonicznie pod numerem 15 876 24 12 lub 507 408 456 albo pocztą elektroniczną na adres naszdomrudnik@poczta.onet.pl.