Nasz Dom Dzieciątka Jezus" działa na podstawie Aktów Prawnych:

 • Aktu Założycielskiego z dnia 1 września 2000r. w sprawie założenia Domu Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus",
 • Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 • Konwencji Praw Dziecka,
 • stosownych aktów prawnych wykonawczych i przepisów prawa miejscowego,
 • Regulaminu Organizacyjnego.

W celu pomocy dzieciom i młodzieży współpracujemy z:

 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie, rodzinami, asystentami rodzin, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej,
 • ośrodkami adopcyjnymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców i dzieci,
 • szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w Domu Dziecka,
 • sądami rodzinnymi,
 • kuratorami sądowymi,
 • organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania,
 • innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, które mają na celu wspieranie działalności Domu Dziecka,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • rodzicami i innymi osobami bliskimi, a w zakresie życia rodzinnego z rodzinami zaprzyjaźnionymi,
 • wolontariuszami.

Kto może u nas mieszkać?

 • 14 wychowanków,
 • dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat,
 • osoby całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej,
 • dzieci i młodzież wymagająca szczególnej opieki lub mająca trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie,
 • dzieci poniżej 10. roku życia - w przypadku m.in. szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzeństwa i potomstwa wychowanki,
 • młodzież w wieku 18-25 lat - gdy się uczy, za zgodą dyrektora,
 • małoletnie w ciąży i z dziećmi.

Cele i zadania placówki:

 • zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania,
 • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, zdrowotnych,
 • realizacja przygotowanych we współpracy z asystentami rodzin planów pomocy dzieciom,
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia poprzez realizację programu usamodzielnienia,
 • umożliwienie kontaktu dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej,
 • podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodzin,
 • zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych,
 • objęcie dzieci działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych​.